Privacy statement diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga
Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail of website. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Ter zake doende medische gegevens.

Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga heeft  uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, bijvoorbeeld een dossier aan te maken en bij te houden, om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Tevens ontvangt diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga gegevens van u via Vecozo over uw zorgverzekering en polisnummer om te kunnen declareren Uw gegevens worden bijgehouden in het elektronisch patiëntendossier Evry. Dit voedingsprogramma Evry is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN 7510.

Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT om gegevens veilig op te bergen. Met beide organisaties heeft diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren worden gegevens bewaard?

Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga  bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Daarna worden ze vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verwijderen of te laten overdragen aan een andere hulpverlener. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering alleen schriftelijk doen: e-mail  info@dietistenpraktijkholdinga.nl  of per brief:correspondentieadres (Burgemeester van Houdtplein 22M, 5531GN Bladel).

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om  uw persoonsgegevens gaat.

Aan uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst van uw schriftelijk verzoek voldaan.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn,  onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-41924199 of via info@dietistenpraktijholdinga.nl

Datalek

Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden, zal diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga binnen 72 uur na constateren van het lek, melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga heeft een protocol hetgeen gevolgd wordt indien een datalek plaatsvindt en zal die doorlopen om de juiste wijze van melden en afhandelen aan te houden.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga kunt u contact opnemen via telefoonnummer  06-41924199 of via info@dietistenpraktijkholdinga.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.