Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetadvisering: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 1. Indien er sprak is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
 • Veel verzekeraars stellen de verwijzing verplicht om voor vergoeding dieetadvisering in aanmerking te komen.
 1. De diëtist informeert de cliënt op diens verzoek over de kosten van de dieetadvisering. De kosten van dienstverlening door de diëtist worden vermeld op de tarievenlijst die vermeldt staat op de website.
 1. De totale behandeltijd en / of tijdsduur van verleende diensten bestaat uit de som van:
 • de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent
 • de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliëntgebonden werkzaamheden (zoals berekenen en opstellen dieetadvies, dossiervorming, rapportage e.d.) waarbij u als cliënt doorgaans niet aanwezig bent.
 • de uittoeslag, indien van toepassing, voor het afleggen van een huisbezoek, al dan niet op medische indicatie
 • De diëtist declareert de totale bestede tijd in eenheden van 15 minuten.
 1. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult voor screening, advisering of behandeling)
 1. Declaraties voor dieetadvisering
 • Declaratie voor cliënt die opgenomen is in ketenzorgtrajecten (Diabetes Mellitus, COPD en (risico) hart- en vaatziekten) wordt rechtstreeks bij de zorggroep ingediend. Het maximum van drie behandeluren dieetadvisering is hierbij niet van toepassing. Binnen de ketenzorg ontvangt de cliënt dieetadvisering volgens de zorgstandaard, rekening houdend met individuele kenmerken. Hierbij geldt geen eigen risico.
 • Declaratie voor cliënt die niet opgenomen is in ketenzorgtrajecten en valt onder debasisverzekering, wordt via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft tot maximaal 3 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist en kan de cliënt de rekening zelf indienen bij zijn zorgverzekeraar. Cliënt kan gebruik maken van maximaal drie behandeluren via de basisverzekering. Voor volwassenen geldt in deze situatie wel het eigen risico. Dieetadvisering gericht op kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot maximaal 3 uur. Het eigen risico wordt hier niet aangesproken
 • Declaratie na overschrijding 3 behandeluren. De cliënt ontvangt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar conform voorwaarden de patiënt een deel of de gehele rekening vergoedt. De aanvullende verzekering wordt niet verrekend met het eigen risico. hart- en vaatziekten ) wordt
 1. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, zal diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. De kosten worden vermeld in de tarievenlijst op de website.
 1. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.
 1. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 1. De artikelen 3 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 1. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt in verzuim.
 1. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
 1. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 1. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 1. Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtenloket Paramedici m.b.v. het formulier via www.klachtenloketparamedici.nl of e: info@klachtenloketparamedici.nl  of t: 030 310 09 29
 1. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar Vraag ernaar bij uw diëtist.

download-knop-150x40